ДепартаментПриродни науки

доц. д-р Биляна Костова

доц. д-р Биляна Костова

e-mail: bkostova@nbu.bg

 

Име доц. д-р Биляна Костова

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: минералогия, кристалография - природни и синтетични минерали, нови материали, структурни дефекти

Допълнителни изследователски интереси в областта на: приложение на природни и синтетични материали в екологията; находища на полезни изкопаеми

Възможности за експертиза в областта на: минералогия, кристалография

Преподавателски интереси в областта на: геология, екология

Образование:

2004 г. Докторска степен, СУ „Св. Кл. Охридски”, ГГФ, катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми”

1996 г. Магистърска степен, СУ „Св. Кл.Охридски”, ГГФ катедра „Минералогия, петрология и полезни изкопаеми”

Членство в организации: Българско геологическо дружество

Участие в национални и международни проекти:

2016 г. Договор ДН110/11 „Археология на суровините: химически и геоложки анализи“, ФНИ, МОН

2015 г. Договор №К02-120 „Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията“, ФНИ, МОН

2009 г. Договор ДО-02-104 (2009) „Дизайн на нови материали за приложение в екологията”, ФНИ, МОН

2008 г. Договор ДО 0279/12.12.2008 „Хетеротопия”, ФНИ, МОН

2008 г. Договор ДО 02-305 (2008) „Нови многокомпонентни стъкловидни телуритни матрици, притежаващи променливи нелинейно оптични свойства”, ФНИ, МОН

2008 г. Договор ДО 02-76 (2008) „Елементи-следи и изотопни изследвания на скали, почви, минерали, въглища, води и археологични материали чрез използването на лазерна аблация с масспектрометрия в индуктивно свързана плазма”, ФНИ, МОН

2007 г. Договор TK357/28.09.07 (2007)„Модифициране и моделиране на физични параметри на кристали за оптичен запис и обработка на информация”, ФНИ, МОН

2007 г. Договор TK366/28.09.07 (2007) „Израстване, характеризиране и изследване на физичните свойства на нови кристали в системите Bi-Co(Ni)- Mn(Ru)-O и La-Co(Ni)-Mn(Ru)-O с магнитоелектрично/мултифероично поведение”, ФНИ, МОН

2007 г. Договор (2007) „Система за изследване във видимата и близката ултравиолетова област на материали и елементи за слънчевата енергия; ФНИ, МОН

2007 г. Договор 298/07. 12. 2007 „Сканираща електронна микроскопия с разширени възможности за изследване на неорганични и органични обекти в областта на геологията, екологията и археологията”, ФНИ, МОН

2003 г. Договор „Анализ на флуидите от включения в минерали с оглед решаване на минерогенетични проблеми”, Бюджетна субсидия на БАН.

2001 г. SCOPES 7BUPJ062396 (2001– 2004), Швейцарска национална научна фондация.

 

По-важни публикации:

МОНОГРАФИИ:

 1. Б. Костова. 2014. Структурни дефекти в природни и синтетични кристали. Издателство на НБУ.

 

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

 1. V. Petkova, V. Koleva, B. Kostova, S. Sarov. 2015. Structural and thermal transformations on high energy milling of natural apatite. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. DOI 10.1007/s10973-014-4205-5. 217-224.
 2. Petkova, B. Kostova, M. Kadiyski, T. Kaljuvee. 2015. Influence of SiO2 on thermal behavior of high energy activated natural phosphorites. Book of abstracts CCTA 12th Conference on calorimetry and thermal analysis of the Polish society of calorimetry and thermal analysis (PTKAT) and 5th Joint Czech - Hungarian - Polish – Slovakian thermoanalytical conference. Maria Curie-Skodowska University Press, ISBN 978-83-7784-684-1. 218-220.
 3. E. Serafimova, V. Petkova, B. Kostova. 2015. Influence of nitric-acid treatment of biomass and chicken litter mixtures on the thermal properties. Book of abstracts CCTA 12th Conference on calorimetry and thermal analysis of the Polish society of calorimetry and thermal analysis (PTKAT) and 5th Joint Czech - Hungarian - Polish – Slovakian thermoanalytical conference. Maria Curie-Skodowska University Press, ISBN 978-83-7784-684-1. 502-504.
 4. Б. Костова. 2015. Концентрациите на Al и Li в кварц – маркер за определяне на възможността за използване на флуидните му включения за изследване на рудообразуващи разтвори. Българско геологическо дружество, Национална конференция с международно участие „ГЕОНАУКИ 2015“. ISSN 1313-2377. 23-24.
 5. Serafimova E., V. Petkova, B. Kostova. 2016. The measurement of benzen, ethylbenzen, toluene and xylene in indoor air in schools in kardzhali. SES 2015. Eleventh Scientific Conference with International Participation SES’2015. ISSN 1313–38 345-352.
 6. Petkova, B. Kostova, M. Shopska, G. Kadinov, M. Baláž, P. Baláž. 2016. Behavior of high-energy-milling-activated eggshells during thermal treatment. J Therm Anal Calorim (2016). doi:10.1007/s10973-016-5710-5
 7. Petkova, E. Serafimova, B. Kostova. 2016. Thermal behaviour of nitric-acid-treated biomass and chicken litter mixtures. J Therm Anal Calorim (2016). 10.1007/s10973-016-5708-z
 8. Kostova, B., V. Petkova, V. Stoyanov, E. Serafimova. 2016. Thermal properties of self-compacting type decorative cement composites. Proc of Int. Conf. on Thermal analysis and calorimetry in Russia (RTAC-2016). Vol. 1. 435-439. ISNB 978-5-7422-5447 (Vol 1).
 9. V Kostova, V.Petkova, M. Shopska, G. Kadinov, M. Balaz, P. Balaz, M. Kadiyski. 2017. Influence of high energy milling activation on nano-to-micro-sized CaCO3 crystallite formation. Fresenius Environmental Bulletin. 26 – 1/2017, 426-432.
 10. Е. Serafimova, V.Petkova, B. Kostova, V. 2017. Spectroscopic analysis of nitric-acid treated mixtures on the base of biomass and chicken litter. Fresenius Environmental Bulletin. 26 – 1/2017, 445-452.

 

Обществена дейност:

Член на редакторския екип на Годишник 2016 на департамент “Природни науки” на НБУ

Член на редакторския екип на Годишник’2014 на департамент “Природни науки”

Член на Научния и Организационния комитет на Международна научна конференция “Екологизация” (2011-2013). Член на редакторския екип на Сборника с доклади.