ДепартаментПриродни науки

доц. д-р Ралица Берберова

доц. д-р Ралица Берберова

e-mail: rberberova@nbu.bg

Име доц. д-р Ралица Берберова

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: природни бедствия и рискове, алтернативен туризъм

Допълнителни изследователски интереси в областта на: опазване и управление на околната среда

Възможности за експертиза в областта на: природни бедствия и рискове, алтернативен туризъм, управление на отпадъците

Преподавателски интереси в областта на: природни бедствия, управление на отпадъците, алтернативен туризъм

Образование:

2009 г. – Институт за космически изследвания и технологии на БАН, доктор

2008 г. – Нов български университет, доктор на НБУ

2005 г. – Нов български университет, магистър по международен туризъм, специализация „алтернативен туризъм”

2004 г. – Нов български университет, бакалавър по екология

Участие в национални и международни проекти:

2012-2013 г. -, проект „Мониторинг и превенция от екологични бедствия чрез изготвяне на методика за изследване на земно-насипни съоръжения на речни крайбрежия и микроязовири чрез георадар”, ФНИ-МОН

 

2008-2011 г. - проект “Хетеротопия и природни ресурси”, ФНИ-МОН

 

2008-2011 г. - проект “Изследвания за използване на биодизел и биогаз като гориво за двигатели с вътрешно горене, получени от растителни масла в България и Индия”, ФНИ-МОН

 

По-значими публикации от последните 5 години:

 

Монография:

 1. Берберова Р. Природни бедствия в България – състояние и тенденции. НБУ. 2012. 147 с. ISBN 978-954-535-699-5.

Научни публикации:

 1. Берберова Р.. 2012. Рисковете от природни бедствия за Р България. Сборник с доклади Международна научна конференция „Екологизация 2011”. НБУ. I 123-128.
 2. Берберова Р. 2012. Анализ на природните бедствия в България за периода 2004-2008 г. Сборник с доклади Научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2011. БАН. 267-275. ISSN 1313–3888.
 3. Берберова Р. 2012. Уязвимост на България от природни бедствия, Сборник с доклади Научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2011. БАН. 276-282. ISSN 1313–3888.
 4. Костова Б., Р. Берберова, Р. Гюров. 2012. Културни аспекти на природните и антропогенни ресурси на Източни Родопи. Международна научна конференция „Хетеротопия и природни ресурси”. НБУ. 224-236. ISBN 978-954-535-751-0.
 5. Костова Б., Р. Берберова, Р. Гюров. 2013. Геоложки особености на Източните Родопи и влиянието им върху някои културни аспекти. Сборник с доклади Международна научна конференция „Екологизация 2012”. НБУ. i-хii. ISBN 978-954-535-357-0.
 6. Рангелов Б., Р. Берберова. 2013. Особености на туризма в Антарктида, Сборник с доклади Международна научна конференция „Екологизация 2012”. НБУ. II 1-11. ISBN 978-954-535-357-0.
 7. Берберова Р., Б. Костова, Р. Гюров. 2013. Финални резултати по проект “Хетеротопия и природни ресурси”. Сборник с доклади Осми международен симпозиум „Екология – устойчиво развитие 2012”. СУ-Враца. 112-116.
 8. Берберова Р., Г. Петров, Л. Ласков. 2013. Мониторинг и превенция от екологични бедствия чрез изследване на земно-насипни съоръжения на речни крайбрежия и микроязовири чрез георадар. Сборник с доклади Научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2012. БАН. 413-419. ISSN 1313–3888.
 9. Петров Г., Р. Берберова, В. Карлова-Сергиева. 2013. Приложение на георадарен метод при обследване на земно-насипни язовирни стени.Сборник доклади. ХХIII Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2013”. ТУ-София. 75-80.
 10. Petrov G., V. Karlova-Sergieva, Berberova. 2013. Software tools for georadar data. Processing and visualization. Proceedings of Technical University Of Sofia. 63. 4. 51-60. ISSN 1311-0829.
 11. Берберова Р.2014. Анализ на статистически данни за наводнения в Р България. Сборник с доклади от IX научна конференция с международно участие SES’2013. 424-428. ISSN 1313–3888.
 12. Костова Б., Р. Берберова. 2014. Състояние на микроязовирна стена на язовир Блатница, община Стрелча. Сборник с доклади от IX научна конференция с международно участие SES’2013. 429-433. ISSN 1313–3888.
 13. Петров Г., Р. Берберова. 2014. Методи за цифрова сигнална обработка в компютърно подпомагания анализ на радарграми от земно-насипни съоръжения. Сборник с доклади от IX научна конференция с международно участие SES’2013. 369-376. ISSN 1313–3888.
 14. Берберова Р., Б. Костова. 2014. Състояние на микроязовирна стена на язовир Смилец, община Стрелча. Сборник с доклади от 14-та Международна конференция ВСУ'2014. IV. 349-354. ISSN: 1314-071X.
 15. Берберова Р., Б. Костова. 2015. Възможности за използване на георадар и пенетрометър за оценка на състоянието на микроязовирни стени от земно-насипен тип. Сборник с доклади от X научна конференция с международно участие SES’201 ИКИТ-БАН. 455-460. ISSN 1313–3888.
 16. Берберова Р., Б. Костова, Г. Петров. 2015. Методология за изследване на микроязовирни стени от земно-насипен тип с GPRS. Сборник с доклади от 15-та Международна конференция ВСУ'2015. 262-266. ISSN: 1314-071X.
 17. Берберова Р., Б. Костова, Хаджиева В., Г. Петров. 2016. SWOT-анализ на експериментална методика за изследване на земно-насипни микроязовирни стени чрез георадар. Сборник с доклади от XI научна конференция с международно участие SES’201 ИКИТ-БАН. 342-344. ISSN 1313–3888.
 18. Костова Б., Р. Берберова. 2016. Геоложки туризъм по Искърски пролом, България. Годишник на департамент „Природни науки“ 2015. НБУ. 63-70. ISSN2367-6302.
 19. Берберова Р. 2016. Подход при подготовката на Част „Околна среда” при офериране на изпълнението на строителни обекти. Сборник с доклади от XVII Международна конференция ВСУ'2017. 247-250. ISSN: 1314-071X.

 

Обществена дейност:

Съставител и член на редакторския екип на Годишник на департамент “Природни науки” на НБУ.

Член на Организационни комитет на Национална научна конференция с международно участие „Екологично инженерство и опазване на околната среда” (2015).

Член на Научния и Организационния комитет на Международна научна конференция “Екологизация” (2009-2011). Член на редакторския екип на Сборника с доклади.

Участие в работна група за изработване на Проект на Национален план за защита при бедствия и Проект на Национална програма за защита при бедствия към Министерство на извънредните ситуации (2008-2009)