ДепартаментПриродни науки

проф. д-р Даниела Пиларска

проф. д-р Даниела ПиларскаИме : проф. д-р Даниела Пиларска
Академична длъжност:  професор
Научна степен: доктор
Основни изследователски интереси в областта на: Зоология, паразитология, ентомология, биоразнообразие, биологичен контрол
Допълнителни изследователски интереси в областта на: Патология на насекомите, биология и разпространение на микроспоридии и ентомопатогенни гъби, едноклетъчни паразити
Възможности за експертиза в областта на:  Зоология, паразитология, ентомология, биоразнообразие, биологичен контрол
Преподавателски интереси в областта на:  Зоология,  физиология на животните,  биоразнообразие, паразитология, екология
Образование:  
1987 г. -  PhD по паразитология, Карлов университет, Природонаучен факултет, Прага, Чехия
1980 г.  – Магистър по биология и екология
Членство в организации:
Българско паразитологично дружество
Society of Invertebrate Pathology
Участие в национални и международни проекти:
2009-2012 Въздействие на ентомопатогенната гъба Entomophaga maimaiga Humber, Shimauzu & Soper върху популацията на гъботворката Lymantria dispar (Linnaeus) и биологичното разнообразие на ентомофауната в дъбовите гори на България, ФНИ, ДО-02-282.

2009-2012 Биоразнообразие и биология на ентомопатогени на стопанско значими видове горски насекомни вредители в България. ФНИ, ДО-02–251.
 
2009-2012 Чуждоземни сухоземни членестоноги и тяхното значение за биоразнообразието на България. ФНИ, ДО-02-191.

2008-2009 Изследване биологията на микроспоридии и оценка на потенциала им за биологичен контрол на гъботворката. съвместен проект с Университета на Илинойс, САЩ.

2007-2010 Мониторинг на внасянето на микробиални антагонисти в популации на гъботворката Lymantria dispar в България и лабораторни изследвания на начина на пренасяне. Проект с German Research Foundation (DFG).
2003-2006 Разпространение, видов състав и биология на ентомопатогени на корояди (Coleoptera, Scolytidae). НФНИ, Б-1312.

2003-2005 Ентомопатогени на икономически значими горски лепидоптери и техния потенциал за използването им като класически биологични агенти. Съвместен проект с Федералното министерство на земеделие на САЩ и Университет на Илинойс, САЩ.

2000-2003 Биоекологични изследвания върху кестоновия листоминиращ молец Cameraria ochridella (Lepidoptera, Gracillaridae). НФНИ, Б-901.
2000-2002 Изследвания върху Entomophaga maimaiga Humber, Shimauzu & Soper - интродуциран патоген на гъботворката (Lymantria dispar L.) в България". Национално управление на горите при МЗГ, НУГ 270.

1997-1999 Оценка на видовата специфичност на микроспоридии, паразитиращи по гъботворката, перспективни за използване в биологичен контрол”. Съвместен проект с Федералното министерство на земеделие на САЩ и Университет на Илинойс, САЩ.
 
1994-2006  Изследване и оценка на микроспоридиите за класически биологичен контрол на гъботворката и златозадката. Съвместен проект със Североизточната експериментална станция по лесозащита към Федералното министерство на земеделие на САЩ, № 23-063.

Спечелени стипендии и специализации:
Стипендия COHRAN на Федералното министерство на земеделие, САЩ  (USDA) - 1998;
Стипендия IWISE (International Women in Science and Engineering) на UNESCO и Университет на Айова, САЩ – 1999;
Стипендия FULBRIGHT на Американския държавен департамент, САЩ - 2001/2002;
Стипендия на DAAD (Немска служба за академичен обмен) – 2003;2013;
Стипендия на German Research Foundation (DFG) – 2004, 2005, 2006, 2011.

По-важни публикации през последните години:

 1. Pilarska, D., Radek, R., Huang, W.F., Takov, D.I., Linde, A., Solter, A. Review of the genus Endoreticulatus (Microsporidia, Encephalitozoonidae) with description of a new species isolated from the grasshopper Poecilimon thoracicus (Tettigoniidae) and transfer of Microsporidium itiiti Malone to the genus. Journal of Invertebrate Pathology, 124, 2015, 23-30. ISSN: 0022-2011, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25450951 IF=2.601
 1. Milotic, M., Mujezinovic, O, Trestic, M., Pilarska, D., Diminic, D. First record of gypsy moth entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & Soper in Bosnia and Herzegovina. Sumarski list, 1-2, 2015, 59-67, 
 2. Contarini M., Ruiu, L., Pilarska, D., Luciano, P. Different susceptibility of indigenous populations of Lymantria dispar to the exotic entomopathogen Entomophaga maimaiga. Journal of Applied Entomology. 
 3. Takov, D., Doychev, D., Linde, A., Draganova, S., Pilarska, D. 2012. Pathogens of bark beetles (Curculionidae: Scolytinae) and other beetles in Bulgaria. Biologia, 67 (5) 966-972, ISSN: 0006-3088. 
 4. Georgiev, G., Hubenov, Z., Georgieva, M., Mirchev, P., Matova, M., Solter, L., Pilarska, D., Pilarski, P. 2013. Interactions between the introduced fungal pathogen Entomophaga maimaiga and indigenous tachinid parasitoids of gypsy moth Lymantria dispar in Bulgaria. Phytoparasitica, 41, 125-131. ISSN: 0334-2123. 
 5. Contarini, M., Luciano P., Pilarska D., Pilarski P., Solter L., Huang W.-F., Georgiev G. 2013. Survey of pathogens and parasitoids in late instar Lymantria dispar larval populations in Sardinia, Italy. Bulletin of Insectology, 66, 51-58. ISSN: 1721-8861. 
 6. Georgiev, G., Tabaković-Tošić, M., Pilarska, D., Mirchev, P., Georgieva, M., Petkov, P., Pilarski, P. 2012. Distribution of Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu and Soper (Entomophthorales: Entomophthoraceae) on Balkan Peninsula. International Scientific Conference „Forests in Future-Sustainable Use, Risks and Challenges“, Book of Abstracts, 4-5 October 2012, Belgrade, Republic of Serbia, 619-622. 
 7. Kereslidze, M., Pilarska, D., Draganova, S., Linde, A. 2013. Preliminary study of a Georgian isolate of Isaria fumosorosea Wize against Lymantria monacha and L. dispar. Proceedings of International Caucasian Forestry Symposium, October 24-26, Artvin, Turkey,  472-476. 
 8. Pilarska D., Todorov M., Pilarski P., Djorova V. Solter L., Georgiev G. 2013. Bioassays for detection of the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga (Entomophtorales: Entomophtoraceae) in soil from different sites in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 65: 173-177. ISSN: 0324-0770. 
 9. Draganova, S., Takov, D., Pilarska, D., Doychev, D., Mirchev, P., Georgiev, G. 2013. Fungal entomopathogens on some lepidopteran forest pests in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 65, 179-186. ISSN: 0324-0770. 
 10. Georgieva M., Georgiev G., Pilarska D., Pilarski P., Mirchev P., Papazova-Anakieva I., Naceski S., Vafeidis P., Matova M. 2013. First record of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) in Lymantria dispar populations in Greece and the Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Sumarski list, 5-6, 307-311. ISSN: 0373-1332. 
 11. Georgiev G., Mirchev P., Rossnev B., Petkov P., Georgieva M., Pilarska D., Golemansky V., Pilarski P., Hubenov Z. 2013. Potential of Entomophaga maimaiga for supressing Lymantria dispar outbreaks in Bulgaria. Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 66, 1025-1932.  ISSN: 1310-1331. 
 12. Nedelchev, S., Pilarska, D., Takov, D., Golemansky, V. 2013. Protozoan and Nematode Parasites of the American Coakroach Periplaneta americana (L.) from Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 65, 403-408. ISSN: 0324-0770.
 13. Hrasovec, B., Pernek, M., Lukic, I., Diminic, D., Franjevic, M., Hajek, A., Linde, A., Pilarska, D. 2013. First record of the pathogenic fungus Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu and Soper (Entomophtorales: Entomophtoraceae) within an outbreak populations of Lymantria dispar (Lepidoptera: Erebidae) in Croatia. Periodicum Biologorum, 115, 379-384. ISSN 0031-5362.
 14. Mirchev, P., Linde, A., Pilarska, D., Pilarski, P., Georgieva, M., Georgiev, G. 2013. Impact of Entomophaga maimaiga on gypsy moth populations in Bulgaria. IOBC – WPRS Bulletin, 9, 359-363. ISBN: 978-92-9067-273-9. 
 15. Georgieva M., Takov D., Georgiev G., Pilarska D., Pilarski P., Mirchev P., Humber R., 2014. Studies on non-target phyllophagous insects in oak forests as potential hosts of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) in Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 66, 115-120.  ISSN: 0324-0770 
 16. Zúbrik M., M. Barta, D. Pilarska, D. Goertz, M. Úradník, J. Galko, J. Vakula, A. Gubka, S. Rell, A. Kunca. 2014. First record of Entomophaga maimaiga (Entomophthorales: Entomophthoraceae) in Slovakia. Biocontrol Science and Technology, 24, 710-714. ISSN: 0958-3157
 17. Kereselidze, M., Draganova, S., Pilarska, D., Linde, A. 2014.  Susceptibility of Lymantria monacha and L. dispar to the entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea Wize. Sumarski list, 3-4, 185-191. ISSN: 0373-1332.
 18. Грозева, С., Тричкова, Т., Любомиров, Т., Огнянова, Н., Пиларска, Д., Иванов, Д., Симов, Н., Часовникаровa, Ц. 2014. Климатичните промени и влиянието им върху биологичното разнообразие и екосистемите. Сборник доклади на конференция на Български ловно рибарски съюз „Законодателство и научни изследвания в Европа и България”, Елин Пелин, 1.03.2013 г., 13-36. ISBN 978-954-380-312-5
 19. Contarini, M., Luciano, P., Pilarska, D., 2014. Preliminary investigations to possible introduction of Entomophaga maimaiga in Sardinia. IOBC-WPRS Bulletin, 101, 227-233. ISBN: 978-92-9067-273-9.
 20. Todorov, M., Pilasrka, D., Georgiev, B. 2014. 80th Anniversary of Professor Vassil Golemansky. Acta zoologica bulgarica, 66, 141-144.
 21. Pilarska, D., Radek, R., Huang, W.F., Takov, D.I., Linde, A., Solter, A. 2015 Review of the genus Endoreticulatus (Microsporidia, Encephalitozoonidae) with description of a new species isolated from the grasshopper Poecilimon thoracicus (Tettigoniidae) and transfer of Microsporidium itiiti Malone to the genus. Journal of Invertebrate Pathology, 124, 23-30. ISSN: 0022-2011.
 22. Milotic, M., Mujezinovic, O, Trestic, M., Pilarska, D., Diminic, D. 2015. First record of gypsy moth entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga Humber, Shimazu & Soper in Bosnia and Herzegovina. Sumarski list, 1-2, 59-67.
 23. Pilarska, D., Hajek, A., Keena, M., Linde, A., Kereselidze, M., Georgiev, G., Georgieva, M., Mirchev, P., Takov, D., Draganova, S. Susceptibility of nun moth, Lymantria monacha, larvae to the entomopathogenic fungus Entomophaga maimaiga under laboratory versus field condition. Acta zoologica bulgarica (accepted).