facebook

ДепартаментПриродни науки

 

 

 

Ръководител 

 

доц. д-р Галина Сачанска

корпус 2, офис 606

тел.: 02/8110 606; в. 26061

e-mail: gsatchanska@nbu.bg


Секретар-специалист

 

корпус 2, офис 606

тел.: 02/8110 606; в. 26062

 

  

Департамент „Природни науки“ е създаден през 2012 г. В неговия състав влизат членове на съществувалите по-рано Департаменти „Науки за Земята и околната среда“ (създаден през 1996 г.) и „Медикобиологични науки“ (създаден през 1994 г.).

 

 

Преподавателите в Департамента развиват научна дейност в областите: екология и опазване на околната среда, ротационна геодинамика, минералогия и кристалография, мониторинг на природни катастрофи, качество на живота, опазване на природните ресурси, качество на храните, нови материали, екологични торове и подобрители за почви, алтернативен туризъм. 

 

Към Департамента действат постоянните семинари „TERRA nostra“ и „TERRA nostra – junior“, на които се представят последните научни постижения на преподаватели и студенти от програмите. Департаментът е организатор на научна конференция „Екологизация“ (2009–2013 г.). От 2014-2017 г. Департаментът е съорганизатор на Международната научна конференция „ВСУ“.

 

 

Департаментът е разработил и ръководи академично бакалавърските програми „Екология и опазване на околна среда“, „Биология – обща и приложна“, „Науки за Земята“, „Науки за Земята и алтернативни енергии“; магистърските програми „Екологични експертизи и контрол“, „Международен алтернативен туризъм“, „Екологичен мениджмънт“, „Екология и устойчиво развитие“, „Геотехника и възобновяеми енергийни източници“, „Гемология и дизайн на бижута (съвместно с Департамент „Изящни изкуства“). Преподавателският екип има дългогодишен опит и в дистанционното обучение – програмите се предлагат както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение. Програмите на Департамент „Природни науки“ са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация.

 

 

Департаментът има сключени договори по програма „Еразъм“ за обмен на преподаватели и студенти.

 

Учебно-практическите и изследователски звена – Лабораторията по геология, Лабораторията по природни бедствия и рискове, Лабораторията по биология, Лаборатория по химия, Лаборатория по морска биология – гр. Созопол, Лаборатория по ботаника и зоология, Лаборатория по анатомия и хистология, са създадени към отделни факултети в НБУ, но се управляват академично от Департамента.