ДепартаментПриродни науки

 

Ръководител 

 

доц. д-р Ралица Берберова

корпус 1, офис 310Б

тел.: 02/8110 310; в. 1310

корпус 2, офис 606

тел.: 02/8110 606; в. 26061

e-mail: rberberova@nbu.bg


 

Секретар

 

Милена Здравкова

корпус 2, офис 606

тел.: 02/8110 606; в. 26061

e-mail: mzdravkova@nbu.bg

 

 

Департамент „Природни науки“ е създаден през 2012 г. В неговия състав влизат членове на съществувалите по-рано департаменти „Науки за Земята и околната среда“ (създаден през 1996 г.) и „Медикобиологични науки“ (създаден през 1994 г.).

Преподавателите в Департамента развиват научна дейност в областите: ротационна геодинамика, минералогия и кристалография, екология и опазване на околната среда, оценка на риска от природни катастрофи, качество на живота, опазване на природните ресурси, алтернативни и възобновяеми енергийни източници, качество на храните, нови материали, екологични торове и подобрители за почви, екологичен мениджмънт, алтернативен туризъм.

Научните контакти на департамента са с университета в Улм, Фрайбергската академия на науките, Австралийския национален университет, Университета в Нант, Аристотеловия университет в Солун, Университета на Авейро, Университета на Азорския автономен район, Институт за космически изследвания и технологии на БАН, Централната лаборатория по ветеринарно-санитарен контрол и екология, Асоциацията на българските градове и региони, Института за местно и регионално развитие и др.

В областта на науките за Земята департаментът е организатор на ежегодни летни школи за оценка на околната среда по компоненти и изложби на скъпоценни камъни и гемоложки образци с участието на студенти. Департаментът е реализирал множество научноизследователски и приложни проекти с външно финансиране. Негови преподаватели са участвали в съфинансирани от НБУ експедиции на остров Ливингстон (Антарктида) и Азорските острови за научни изследвания. Организираните експедиции в Родопите и Странджа, свързани с различни проучвания в областта на геологията, гемологията и природните феномени, довеждат до откриването на диаманти край с. Светулка, област Кърджали, събитие, отбелязано от редица световни медии, а новооткритият край Кръстова гора ювелирно-декоративен камък е наречен от откривателите си НюБУлит на името на НБУ. Друга научна сензация е откриването на шмиргели в Странджа. Подобни находища са известни единствено на територията на Гърция, Турция и САЩ.

В научноизследователските проекти с биологична насоченост, финансирани от Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН), Немската служба за академичен обмен (DAAD), NATO; Саксонското министерство за наука и изкуство, Немското министерство за образование и наука (BMBF) участват и студенти. Екипът от студенти и преподаватели ежегодно представя научни резултати на редица авторитетни национални и международни научни конференции като FEBS конгреси, ISME – конференции, Балкански конгреси и др. Преподавателският екип си сътрудничи с университети и научно-изследователски институти от Германия, Франция, Португалия и др.

Към департамента действат постоянните семинари „TERRA nostra“ и „TERRA nostra – junior“, на които се представят последните научни постижения на преподаватели и студенти от програмите. Департаментът е организатор на научни конференции „Екологизация“ (2009–2013 г.) и „Храни“ (от 2013 г. до момента). От 2014 г. департаментът е съорганизатор на Международната научна конференция „ВСУ“.

Департаментът е разработил и ръководи академично бакалавърските програми „Геология и околна среда”, „Биология – обща и приложна“, „Екология и опазване на околна среда“, „Науки за Земята“, „Науки за Земята и алтернативни енергии“; магистърските програми „Екологични експертизи и контрол“, „Международен алтернативен туризъм“, „Екомениджмънт“, „Екология и устойчиво развитие“, „Геотехника и възобновяеми енергийни източници“, „Гемология и дизайн на бижута (съвместно с департамент „Изящни изкуства“), „Аерокосмически изследвания на околната среда“ (съвместно с Институт за космически изследвания и технологии на БАН). Преподавателският екип има дългогодишен опит и в дистанционното обучение – програмите се предлагат както в редовна, така и в дистанционна форма на обучение.

Програмите на департамент „Природни науки“ са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация.

Департаментът има сключени договори по програма „Еразъм“ за обмен на преподаватели и студенти.

Учебно-практическите и изследователски звена – Лабораторията по природни бедствия и рискове, Лабораторията по гемология, Лабораторията по биология, Лаборатория по химия, Лаборатория по морска биология – гр. Созопол, Лаборатория по ботаника и зоология, Лаборатория по анатомия и хистология се управляват академично от департамента.

По инициатива на студенти от програмите на департамента и с неговата подкрепа през 2015 г. към Студентски съвет на НБУ е учреден студентски клуб по екология – EcoPro.