facebook

ДепартаментПриродни науки

Ръководител на департамента

 

Доц. д-р Галина Сачанска

 


 

Доц. д-р Галина Сачанска е щатен преподавател в НБУ от 2009 г. През 2011-2012 г. е ръководител на деп. „Медикобиологични науки“, a от 2020 -  на деп. „Природни науки“ . Г. Сачанска завършва магистратура  „Биохимия и микробиология“ в СУ “Св. Кл. Охридски“ със специализация „Клинична химия” и втора специалност „Педагогика - биология и химия”. Като докторант в Института по Мoлекулярна биология-БАН зaщитава докторска дисертация на тема „Биоиндикаторна и биотрансформационна активност на микроорганизми в почви и води замърсени с ксенобиотици“ под ръководството на акад. Е. Головински. Голяма част от експерименталната работа в дисертационния си труд Сачанска изработва в Institut der Radiobiologie, Helmholz Forschungszentrum Dresden-Rossendorf, Германия, където също й е предложена докторантура.  Специализирала е 9 пъти в Германия и един път – във Франция.  Научно-изследователската дейност на Доц. Сачанска е в областите молекулярна генетика на микроорганизмите в замърсена  околна среда, биологични методи за разграждане на ксенобиотици и микробиология на храните.  Има множество публикации в национални и международни научни списания, цитирани над 180 пъти в Scopus и в англоезични книги  с научна тематика. Автор на две учебни помагала (2009, 2010) и една монография „Микробна биотрансформация на ксенобиотици (2011). Доц. Сачанска работи по проекти,  финансирани от НАТО, Немската служба за академичен обмен (DAAD), Немското министерство за образование и наука (BMBF), Саксонското министерство за наука и изкуства (SMWK), UNESCO и Фонд Научни изследвания. Стипендиант на DAAD, BMBF, UNESCO и SMWK. С постъпването си в Нов български университет, основава и развива съвместно с ръководството на НБУ направлението „Биологични науки“. Директор на УПИЗ „Учебно-научна лаборатория по биология“, Директор на Програмен съвет „Бионауки“, Член на Факултетния съвет на ФДЕНО и Член на Академичния съвет.

     Член на Организационните комитети на множество национални и международни конгреси по микробиология, председател на сесии и пленарен лектор на международни научни форуми. Организатор, съвместно с Българското микробиологично дружество на три международни конференции: FOOD-I, FOOD-II и FOOD-III, проведени в НБУ.

      Г. Сачанска е член е на Съюза на учените в България - секции „Микробиология“ и „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“. Член на Борда на Българското Микробиологично дружество и на Избирателната комисия на Федерацията на европейските микробиологични дружества (ElCom-FEMS) (2017-2019), а о 2019 г - национален делегат във FEMS.

       Член на редакционните колегии на две български научни списания- Аcta Microbiologia Bulgarica и Journal of Balkan Ecology, както и рецензент на международни научни списания. Владее английски, немски, френски и руски езици. Доц. Г. Сачанска е наградена с почетен плакет на Университета в Тулуза, Франция.

 

 

 

За контакт:

корпус 2, офис 606

тел.: 02/8110 606; в. 26061

e-mail: gsatchanska@nbu.bg