facebook

ДепартаментПриродни науки

Акад. проф. Христо Цветанов, д.н.

Акад. проф. Христо Цветанов, д.н.

Научна степен и академична длъжност: академик, член на БАН, дхн, професор-емеритус към Институт по полимери, БАН.

Област на научна експертиза:

 НАУКА ЗА ПОЛИМЕРИТЕ

Научните интереси на акад. Цветанов са в четири основни направления: контролиран синтез на полимери, реагиращи на промени в околната среда полимерни материали, водоразтворими полимери и хидрогелове и получаване на полимерни колоидни системи като полимерни мицели, наночастици и кухи наносфери.

Научни постижения:

КОНТРОЛИРАН СИНТЕЗ НА ПОЛИМЕРИ

По-важните научни постижения на акад. Цветанов могат да се формулират по следния начин:

 • Изясняване на значението на ефекта на предпоследното звено при анионна полимеризация на полярни винилови мономери и оксирани (penultimate effect).
 • Използване за пръв път на електроноакцепторни добавки и на кватернерни амониеви соли при анионна полимеризация на метилметакрилат, чрез което се постига контрол върху структурата и молекулната маса на получения полимер (controlled polymerization processes).
 • Нов оригинален метод за фотохимично омрежване на водоразтворими природни и синтетични полимери (UV crosslinking of water-soluble polymers).
 • Получаване на хидро- и криогелове, бързо реагиращи на промяна в околната среда (smart hydro- and cryogels).
 • Нов оригинален метод за синтез на кухи полимерни нано-капсули с използване на термочувствителна полимерна “матрица”, позволяващ капсулиране на биологично-активни съединения във водна среда при много меки условия (targeted nano-capsules for drug delivery).
 • Ръководство и участие в развитие и създаване на нови технологии- 1982-1994: Технология за производство на свръх-високомолекулен полиетиленов оксид, внедрена и работеща в НЕОХИМ – Димитровград с ръководител на колектива проф. И.М. Панайотов. Търговска марка на продукта – БАДИМОЛ™, Цветанов е зам. ръководител.

 • 1994-1998: Подобрение на технологията за производство на БАДИМОЛ™ (въвеждане на нова катализаторна система), Цветанов е ръководител на колектива. Благодарение на новата технология продукцията се изкупува от американската фирма Юниън Карбайд (1995 – 1999).

 • Оригинална технология за получаване на продукти от омрежени водоразтворими полимери и производни на целулозата (международни патенти на Вирсол - Франция и СОНИ - Япония).

Научна дейност:

 • Брой научни публикации в страната и в чужбина – 205, от тях 2 с монографичен характер;
 • Брой научни доклади в страната и в чужбина – 126, от тях 10 пленарни, 3 главни доклада и 30 по покана;
 • Потвърдени цитирания в страната и в чужбина: над 5500 (Н-фактор 34, дек. 2020).
 • Патенти, изобретения, внедрявания, полезни модели: 6 патенти, 1 полезен модел, 21 авторски свидетелства и 1 рационализация.

Принос към НБУ:

Съвременен /по научна литература от 2000 – 2020 гг/ курс по „Химия за биолози“, 2 семестъра /60 часа/.

Награди:

 • Почетен знак на БАН „Проф. Марин Дринов” на лента за значителни научни постижения
 • Стипендиант на Фондацията Александър фон Хумболт – Германия 1982 г.
 • Гостуващ професор по програмата на Фондацията Фулбрайт – САЩ 1996 г.