facebook

ДепартаментПриродни науки

Чл. кор. проф. Христо Найденски, д.в.м.н.

Чл. кор. проф. Христо Найденски, д.в.м.н.

Област на научна експертиза:

Патогенни бактерии, зоонози, фактори и механизми на бактериалната вирулентност, бактериално-гостоприемникови взаимоотношения, медицинска и ветеринарна микробиология, инфекциозна имунология, молекулярна биология и екология на патогените, нови антибактериални и антигъбни агенти, антимикробна резистентност.

Научни постижения:

 • Създател на научна школа, която успешно продължава изследванията на акад. Стефан Ангелов (основател на микробиологията в България), чл.-кор. Александър Тошков и проф. Димитър Велянов в областта на инфекциозната микробиология. Негови възпитаници работят успешно, както в чужбина (Австралия, Дания, Швеция), така и в България – Националния център по заразни и паразитни болести, Биологически факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски”, фирмата ЕлБи Булгарикум ЕАД и др.
 • Развива и внедрява в изследователската практика редица съвременни микробиологични и молекулярно биологични методи (PFGE, PCR, qPCR, rep-PCR, ddPCR, PCR-DGGE, LAMP), намиращи приложение в диагностиката и превенцията на редица важни за обществото зоонозни заболявания (туберкулоза, туларемия, бруцелоза, и др.).
 • Водещ у нас и в чужбина йерсиниолог - изучава активно бактериите от род Yersinia, вкл. и като жив ваксинален вектор. Открива през 2020 г. нов вид - Yersinia thracica.
 • Изяснена е ролята на мигриращите по Източно-Европейския път птици (Via Pontica), както и на диви преживни животни у нас за разпространението на важни хранителни зоонози (йерсиниоза, листериоза, колибактериоза и др., респективно туберкулоза и паратуберкулоза).
 • Охарактеризирани са екстракти на редица растителни видове (Geum urbanum L, Solanim schimperianum Hochst, Plantago major, Sideridis scardica, Оriganum vulgare, Silybum marianum  и други), пчелния продукт прополис, биологично-активни вещества (куркумин, флавонолигнани и тритерпенови сапонини) и синтетични съединения (еруфозин и милтефозин) по отношение на техните антимикробна, антинеопластична и цитотоксична активности, генотоксичност и специфични механизми на действие.
 • Охарактеризирани са фармакологично създадените два иновативни вида наноразмерни системи, натоварени с куркумин при самостоятелно приложение или в комбинация с алкилфосфохолините еруфозин и милтефозин.
 • Определена е антибактериалната и антимикотична активности съгласно утвърдени международни стандарти на новосинтезирани химични съединения самостоятелно или включени в разнообразни нано-, метало- и други структури. Паралелни изследвания върху цитотоксичността и антинеопластичния потенциал на тези съединения и природни екстракти, изясняват връзката между определени бактериални инфекции и канцерогенезата в пряко засегнати тъкани и органи, както и механизмите на бактериална вирулентност в таргетните гостоприемникови клетки.
 • Провежда се постоянен скрининг на биологично активни съединения за антинеопластична активност с използването на клетъчни линии от солидни тумори на кожата (малигнен меланом и епидермоиден карцином на кожата), хепатоцелуларен аденокарцином, аденокарцином на дуоденома и др.

Принос към НБУ:

 

 • Лекционни курсове по дисциплините: Молекулярни методи в микробиологията, Ветеринарна микробиология, Хранене и диететика, Физиология и развитие на животните, Микробиология на месо и мляко, Анатомия и таксономия на животните.
 • Практически занятия провеждани в департамента по Инфекциозна микробиология при Института по микробиология „Стефан Ангелов при БАН по дисциплините: Молекулярни методи в микробиологията и Микробиология на месо и мляко.
 • Участие с пленарни доклади и в научните комитети на организираните от НБУ конференции: Националните научни конференции „Храни-1“ и „Храни-2“ и международната научна конференция FOOD-3 “THE CHALLENGES FOR QUALITY AND SAFETY ALONG THE FOODCHAIN” NBU, SOFIA, BULGARIA, MARCH 23-25th 2017;

Награди:

1. Грамота на Министерството на образованието и науката за особен финансов принос – резултат от участие в Пета Рамкова Програма с проект “Разработване на нови живи ваксини чрез насочено атенуиране на Yersinia: генно инженерство и имунологичен анализ” 2003 г.

2. Награда на СУБ за високи научни постижения през 2007 г.

3. Юбилейна грамота Управителния съвет на СУБ за дългогодишно и активно членство в СУБ и принос в развитието на организацията.

4. Благодарствени писма от Министър-председателя на Р България (2004 г.) и Национална служба „Сигурност“ на МВР за издадена книга „Медицински аспекти на химическия и биологическия тероризъм“ и лекция свързана с проблемите на биологичния тероризъм. 

5. Почетна грамота от УС на Нaционалното дружество по екологично инженерство и опазване на околната среда (ЕИООС) за активна дейност по утвърждаване и развитие