facebook

ДепартаментПриродни науки

Проф. Гаро Мардиросян, д.т.н.

Проф. Гаро Мардиросян, д.т.н.

Област на научна експертиза:

- природни екологични катастрофи и методи и технически средства за изучаването им;

- дистанционни изследвания на Земята от Космоса;

- геофизично и наземно-космическо апаратуростроене;

- безпилотни летателни апарати.

Научни постижения:

- Научни публикации – над 120;

- Научни доклади – над  60;

- Изобретения, патенти и свидетелства за полезни модели – 58 бр. в областта на геофизичните и космически методи и апаратура, безпилотни летателни апарати;

- Книги и монографии

самостоятелни – 10;

колективни – 5.

Принос към НБУ:

Повече от 25 години чете лекции в Департамент „Природни науки“ по над 10 учебни курса;

Разработени съвместно на над 15 учебни курса за програмите по екология на Департамента;

Провеждане на изнесено обучение в различни лаборатории и обсерватории на БАН;

Разработване на първата и най-добре осигурена ресурсно програма  в България магистърска „Аерокосмически методи в екологията и околната среда“;

Иницииране и консултиране по развитие на материалната база на Лаборатория по природни бедствия и рискове към Бакалавърски факултет и Департамента;

Ръководство на над 10 дипломанти и преддипломни стажове;

Организиране на 6 съвместни научни форуми с международно участие;

Участие в съвместни научни проекти;

Изготвяне на рецензии за докторски, магистърски и бакалавърски тези;

Участие в Програмен съвет на Департамента;

Участие в изпитни комисии и научни журита;

Съвместна публикационна дейност;

Член на редакционната колегия на „Годишник на Департамент Природни науки“.

Награди:

1980 – "Почетен изобретател;"

1982 – Златна значка “За принос в техническия прогрес“;

1990 – избран за член на Световната професорска академия за мир PWPA - Ню Йорк;

1999 – вписан в Златната книга на откривателите и изобретателите;

2000 – вписан в Списъка на 2000 най-известни учени на ХХ век, издание на Международния биографичен център – Кембридж;

2002 – след спечелване на международен конкурс е поканен за 6 месечна работа в CNRS (Национален център за научни изследвания на Франция) по научна програма на НАТО;

2004 – Грамота за особени заслуги в космическите изследвания на България;

2010 – Грамота на Съюза на учените за високи научни постижения;

2011 – вписан в Енциклопедия “150 дейци на българската наука”;

2011 – вписан в Енциклопедия “Бележити българи на съвременна България;”

2013 – Грамота на Съюза на учените за високи научни постижения;

2016 – „Будител 2016“;

1978–2021 - грамоти, дипломи и медали за научно-техническо творчество и за изобретателска дейност от наши, международни и световни форуми – над 50 бр.