facebook

ДепартаментПриродни науки

ПРОФ. МАРИЯ АНГЕЛОВА, Д.Б.Н.

ПРОФ. МАРИЯ АНГЕЛОВА, Д.Б.Н.

Проф. Мария Ангелова е професор по микробиология, доктор на науките

 

Област на научна експертиза       

Обща и приложна микробиология, микология, биохимия, биотехнология

 

Тясна специализация        

Морфология, физиология и биохимия на филаментозни гъби; имобилизирани клетки;

биосинтеза на ензими; регулация на метаболизма; разработване на методи за получаване на

биологично-активни вещества от микроорганизми

 

Научни интереси в момента       

Характеристика на клетъчния отговор срещу различни видове физиологичен стрес;

антиоксидантна ензимна защита; генериране на свободни окси-радикали; биомаркери на

оксидативен стрес;

Биотехнологичен потенциал на антарктически гъби;

Температурно-чувствителни ензими - продукция и охарактеризиране;

Антифунгална и антиоксидантна активност на биологично-активни екстракти от природни източници.

 

Научни постижения

Създател на научна школа за изследвания в областта на оксидативния стрес.

Внедрява в лабораторната практика нови методи за проучване биомаркерите на оксидативния стрес, ензимите от антиоксидантната защита, създаване на стресови условия в присъствието на абиотични фактори.

Включва в изследователската практика филаментозни гъби, изолирани от екстремно студени местообитания.

Изяснена е ролята на антиоксидантните ензими в клетъчния отговор на нисши еукариоти срещу абиотични фактори, предизвикващи оксидативен стрес.

Охарактеризирани са редица екстракти и пептидни фракции от природни източници по отношение на тяхната антиоксидантна и антифунгална активност.

Научни статии 150 

Цитати 1100, h-index 19

Проекти 42

 

Принос към НБУ    

Дългогодишен преподавател с курсове по „Микология“ и „Оксидативен стрес“ в БП

„Микотоксини“ в МП

Ръководител на бакалавърски тези, защитени успешно

Рецензент на дипломни тези и статии на преподаватели

Член на Програмен съвет „Бионауки“

Участие в изпитни комисии и научни журита