facebook

ДепартаментПриродни науки

Проф. Никола Колев, д.н.

Проф. Никола Колев, д.н.

Област на научна експертиза:

Като учен e работил в областта на почвознанието по мониторинг и оценка на свойства на почвите и в областта на агрофизиката по развитие и приложение на електрониката и компютърната техника  в научните изследвания и практиката на земеделието, и в областта на аерокосмическата оценка на почвените и растителни ресурси. Занимавал  се е със създаването и приложението на сенсори, електронни устройства и микро-компютърни системи за оценка на параметри на околната среда. Има над 200 научни публикации и доклади, 5 изобретения, 5 книги и в съавторство 6  монографии на български и английски езици. Публикувал е на английски език – над 60 научни труда, на руски – над 10 и на полски – 2. Носител е на званията “Почетен изобретател” и „Почетен професор на ИПАЗР „Н. Пушкаров” – 2019г.

В продължение на пет години е работил със специалисти на американската корпорация АRАХ по съвместен проект. В периода 1994-1997 година е участвал в международния проект "MARS-MERA" по приложение на аерокосмическите методи в агростатистиката и практиката на земеделието.  Ръководил е изследователски проекти в областта на почвознанието, агрофизиката и дистанционните методи. Специално се е занимавал с аерокосмически и наземни изследвания за оценка и прогнозиране на състоянието на почвените и растителни ресурси в земеделието, за което е специализирал в Института за приложение на дистанционни методи към Обединения изследователски център в Италия. В работата си като директор и научен секретар на Института по почвознание „Никола Пушкаров” и като главен научен секретар на Селскостопанската академия е решавал правни казуси, подготвял е вътрешни правилници, административни актове и решения. Участвал е в подготовка и обсъждане на законопроекти на МОН и МЗГ. Има опит в областта на контактите със средствата за масова информация и връзки с обществеността.

Научни постижения:

Има 21 внедрени научни и научно-технически разработки и приет законопроект за почвите. Участвал е в  договори за съвместна работа в колективи от научни институти в чужбина – Русия, Гърция, Италия, Полша и Германия.

Член е бил на Европийското почвено бюро при Обединения изследователдси център на ЕК и на Постоянния комитет за научни изследвания в земеделието към ЕК - Брюксел.

Председател е на Експертния съвет на Българския информационен офис на Програма GMES на ЕК.  

Участвал е в над 80 международни конгреси, конференции, симпозиуми и семинари в страни от Източна Европа, Гърция, Австрия, САЩ и Италия.

Принос към НБУ:

Чете лекции като гост професор от 2001 година в Департамента по науки за земята на Нов Български университет, София по следните учебни дисциплини:

  1. История на жизнената среда - към Факултета за базово обучение
  2. Почвознание, замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите - към Бакалавърския факултет
  3. Обработка на космически изображения за целите на екологията - към Магистърския факултет
  4. Методи за изследване на екологичното състояние на почвите - към Центъра по дистанционно обучение за студенти към Факултета за базово обучение и Бакалавърския факултет.
  5. Екологичен мениджмънт – за бакалаври и магистри.
  6. Екологичен бизнес - за магистри.
  7. Управление на проекти в земеделието – MSRM206

Като канен професор е чел лекции и в други наши университети, и в университети в чужбина (Университета на Джорджия, САЩ; Селскостопанския университет на Атина, Гърция; Менуфия  университет и Университета на Танта, Египет и др.).

Награди:

Носител е на почетната научна степен “Доктор хонорис кауза” на Сибирското отделение на Руската академия на науките.

Почетен член на Румънската академия за селскостопански и горски науки.

Носител е на званието “Почетен изобретател”

Обучил е 8 докторанти в областта на почвознанието и екологията.