ДепартаментПриродни науки

Проф. Рангел Гюров, д.н.

Проф. Рангел Гюров, д.н.

e-mail: rgjurov@nbu.bg


Академична длъжност: професор
Научна степен: доктор на науките
Основни изследователски интереси в областта на: науки за Земята, ротационна геология, хидрология и хидрогеология, алтернативен туризъм
Допълнителни изследователски интереси в областта на: статистика, гемология
Възможности за експертиза в областта на: геологията и хидрогеологията, инженерната геология, природни рискове
Преподавателски интереси в областта на: науки за Земята, геология и хидрогеология, геодинамика, природни бедствия, геоложки феномени, GPS и топография и др.


Образование:
2012 г. – УНИБИТ, доктор на науките
1981 г. – Държавен комитет за наука и образование, д-р по геолого-минераложките науки
1977 г. – Минно-геоложки институт, специализация “Статистика и приложна математика”; “Механика на скалите”, инженер-специалист
1975 г. – Минно-геоложки институт, магистър, инженер - геолог хидрогеолог
Членство в организации:
Асоциация на българските градове и региони
Международна асоциация по гемология
Геоложко дружество на Азорите
Геоложко дружество на Ангола
Участие в национални и международни проекти:
2009 – проект „Изследване на замърсявания на околната среда в област Стара Загора”, възложител Фондация „Медийна демокрация”, изпълнител: департамент „Науки за Земята и околната среда” и Лаборатория по природни бедствия и рискове – НБУ
2008-2011 г. - проект “Хетеротопия и природни ресурси”, ФНИ-МОН

2008-2011 г. - проект “Изследвания за използване на биодизел и биогаз като гориво за двигатели с вътрешно горене, получени от растителни масла в България и Индия”, ФНИ-МОН

2008 - “Изучаване рисковете от наводнения, склонови процеси и атмосферни влияния”, възложител: Мини „Марица-Изток”, изпълнител: Лаборатория по природни бедствия и рискове – НБУ

2008 – експертни оценки на физическата среда на територията на община Плевен

2003-2005 – Проект “Проучване на потенциални места за природни, гемоложки и културни открития в Източните Родопи и Странджа – България”

2001-2002 – два проекта за изследване на Антарктида

2001-2002 – два проекта по линия на ФАР

1990-1995 – шест проекта на ООН за водоснабдяване на провинции в африкански страни – Ангола и Намибия

По-важни публикации:

Монографии:

 1. Гюров, Р. Открит ли е в Родопите най-големият в света златодобивен картел на Античността?, С., 2001, ISBN 954-9531-08-2, с.17-24 
 2. Gurov, R., B. Ranguelov, The corkscrew theory – a new mechanism of the solid Earth geodynamics, Rotational processes in geology and physics, Geological faculty of Lomonosov Moscow State university, Istitute of Volcanology and Seismology, Far division Russian Academy of science, M., URSS, 2007, 411-431 


Научни публикации:

 1. Гюров Р., А. Близнаков, Б. Костова, Т. Величкова, В. Стоянов, Т. Пърлев, Н. Дановски, А. Русев, Р. Закс. 2016. Геоложки изследвания на карстовия район „Жива вода” Годишник’2015 на департамент “Природни науки”, изд. НБУ. 126-136.
 2. Гюров Р., Р. Берберова, Б. Костова, Г. Петров, И. Дамянов, Георадарно изследване на стената на микроязовир Мърчаево, Столична община, Доклади ХVІ Международна научна конференция ВСУ’2016, 9 – 10 юни 2016 г, София, България, (2016), т. ІІІ, 249-254, ISSN: 1314-071X.
 3. Гюров Р. 2015. Глобалното затопляне – факти и аргументи, Сборник с доклади от Х научна конференция с международно участие SES'2014, ИКИТ-БАН
 4. Гюров Р., Х. Харизанов. 2015. Геопатогенни зони в България и качество на живот, Годишник на департамент „Природни науки“ 2014
 5. Gurov, R., B. Ranguelov. The oldest world biggest gold cartel in the Eastern Rhodopes and some geophysical investigations of its environment. Book of Abstracts - 3rd Balkan Geophys. Congress and Exhibition, 24-28 June, 2002, p. 379-380
 6. Gurov R., B. Ranguelov, The Corkscrew theory for the global geodynamics, Neogene Climate and Vegetation Changes in Eastern Europe/ Western Central Asia – the surrounding of the Black sea, Annual Neclime meeting, IB of BAS, 2005
 7. Rangelov B., R. Gurov , A. Bliznakov NBU – Museum collections and Bulgarian Anarctic research. Ministerul educatiei, cercetarii si tineretului, Universitatea din Petrosani, Lucrarile stiintifi ale simpozionului international “UNIVERSITARIA ROPER 2003”, Ecologie si protectia mediului, 16-18 octombrie 2003, Ediura UNIVERSITAS, Petrosani, 45– 47. 
 8. Гюров, Р., Иван Маразов. “Природа и култура”, НБУ, ЦДО, 2004 
 9. Гюров, Р., Б. Байков. Биогеохимия и строителство. Сборник доклади от Научна конференция с международно участие. ВСУ, 2004. 66-69, С., 2004 
 10. Р. Гюров, Х. Харизанов, Нова ювелирно-декоративна суровина, Минно дело и геология, 2004 
 11. Харизанов Х., Р. Гюров, Первая находка алмазов в Болгарии.VІІ Международная конференция “Новые идеи в науках о Земле”, Москва, 2005 
 12. Рангелов, Б., Р. Гюров, А. Близнаков. Природни опасности на о-в Ливингстон и методи за защита от тях, сб. доклади от международна конференция "ВСУ 2002", 29-31 Май, София, сек. IV, с.71-11
 13. Харизанов, Х., Б. Рангелов, Р. Гюров. Аметисти от Антарктида, сп. Минно дело и геология, бр. 2, 2002, с.32-33
 14. Харизанов Х., Р. Гюров, Р.Берберова, "Археологическият обект “Камъкът” при Малко Търново – тракийско светилище или друго”, Сборник на департамент Средиземноморски и източни изследвания», НБУ, 2006 
 15. Харизанов Х., Р. Гюров, Декоративните камъни в България – слабо познати и незаслужено пренебрегвани, Сборник доклади от научна конференция с международно участие ВСУ'2006, том ІІ, С.
 16. Gurov R., B. Ranguelov, The Corkscrew theory – a new concept to the solid Earth geodynamics, VII Congresso nacional de geologia, Evora, Portugal, 2006 
 17. Gurov, R., H. Harizanov, R. Berberova, THE BIBLICAL STONE SHAMIR IN BULGARIA, за участие в VІІІ Международная конференция “Новые идеи в науках о Земле”, 2007, главен организатор: Российски государственый геологоразведочный университет, Москва Gurov, R., THE STRUCTURE OF THE EARTH ACCORDING TO THE CORKSCREW THEORY, за участие в VІІІ Международная конференция “Новые идеи в науках о Земле”, 2007, главен организатор: Российски государственый геологоразведочный университет, Москва 
 18. Берберова Р., Р. Гюров, Влияние на Луната върху появата на земетресения, Сборник с доклади от ІV научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2008, БАН, 2008 
 19. Берберова Р., Гюров Р., Оценка на риска от екологична катастрофа на територията на община Елин Пелин от заливане с радиоактивни замърсители след наводнение, Сборник с доклади от VІІ международен научен симпозиум “Екология-устойчиво развитие”, Съюз на учените-Враца, 2008 
 20. Гюров Р., Р. Берберова, А. Близнаков, Х. Харизанов, Изследване на влиянието на радиоактивни обекти в района на селищата Нови хан, Крушовища и Габра върху физическата среда и здравето на хората, Сборник с доклади от VІІ международен научен симпозиум “Екология-устойчиво развитие”, Съюз на учените-Враца, 2008 
 21. Берберова Р., А. Близнаков, Б. Байков, Р. Гюров, Принос за оценка на околната среда в област Стара Загора, Сборник с доклади от VІІ международен научен симпозиум “Екология-устойчиво развитие”, Съюз на учените-Враца, 2008
 22. Гюров Р., Р. Берберова, Модел за динамика и деформации на земната кора, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2009, БАН, 2010, 237-245 
 23. Берберова Р., Р. Гюров, Ат. Близнаков, Изследване на природните ресурси в Източни Родопи по проект «Хетеротопия и природни ресурси», сп. Екологично инженерство и опазване на околната среда, специализиран брой „Екологизация”, № 3-4, 2010, 107-114 
 24. Берберова Р., Р. Гюров, Природни бедствия, системи за превенция и национална сигурност, Сборник с доклади от научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2010, БАН, 2011, 332-342
 25. Теодосиев Д., Г. Мардиросян, Р. Гюров, Р. Берберова, С. Велкоски, Картографиране на електромагнитното замърсяване върху урбанизирани територии, Сборник с доклади от “Юбилейна научна конференция с международно участие “Висше строително училище „Л. Каравелов 2010” , 2010, V-84-90
 26. Харизанов Х., Р. Гюров, Р. Берберова. 2011. Археологическият обект “Камъкът” при Малко Търново – тракийско светилище или друго. Varia Thracica – Studia in honorem Mariae Cicikova. НБУ. АИ Марин Дринов. 69-72.
 27. Берберова Р., Р. Гюров. 2011. Природни бедствия, системи за превенция и национална сигурност. Сборник с доклади Научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2010. БАН. 332-342. ISSN 1313–3888.
 28. Гюров Р., Р. Берберова. 2012. Георадарни и геоложки проучвания в района на с. Васково, община Любимец, област Хасково. Сборник с доклади Международна научна конференция „Екологизация 2011”. НБУ. I 129-135. ISBN 978-954-535-357-0.
 29. Костова Б., Р. Берберова, Р. Гюров. 2012. Културни аспекти на природните и антропогенни ресурси на Източни Родопи. Международна научна конференция „Хетеротопия и природни ресурси”. НБУ. 224-236. ISBN 978-954-535-751-0.
 30. Костова Б., Р. Берберова, Р. Гюров. 2013. Геоложки особености на Източните Родопи и влиянието им върху някои културни аспекти. Сборник с доклади Международна научна конференция „Екологизация 2012”. НБУ. i-хii. ISBN 978-954-535-357-0.
 31. Русев А, Т. Славова. Р. Гюров. 2014. Изследване с GPR (Ground penetration radar) за откриване на нови подземни кухини в района на пещерата Духлата. Сборник с доклади от Балканска спелеоложка коференция. 
 32. Гюров Р. 2014. Силните земетресения – цикличност или не?. Сборник с доклади от XIV научна конференция с международно участие ВСУ’2014. Том IV. 238-243
 33. Гюров Р., Х. Харизанов, Геопатогенни зони в България и качество на живот, Годишник’2014 на департамент „Природни науки”, НБУ, 2015

Обществена дейност:

Председател Организационния комитет и член на Научния комитет на Международна научна конференция “Екологизация” (2009-2011). Член на редакторския екип на Сборника с доклади.
Участие в работна група за изработване на Проект на Национален план за защита при бедствия и Проект на Национална програма за защита при бедствия към Министерство на извънредните ситуации (2008-2009)

Участие в работна група към Столична община за изготвяне на проект за система за ранно предупреждение от природни бедствия (2008)