facebook

ДепартаментПриродни науки

доц. д-р Николай Петров

доц. д-р Николай ПетровДепартамент: Природни науки

Телефон: 02/ 8110 606

E-mail: npetrov@nbu.bg

Приемно време: Вторник 15:00-17:00 606 II Корпус,Сряда 16:30-18:30 606 II КорпусПрофесионална автобиография:

доц. д-р Николай Манчев Петров

ОБРАЗОВАНИЕ:
1990 – 1995 - средно образование в езикова гимназия ГПЧЕ „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора (английски, руски и френски език)
1998-2002 – Бакалавърска програма „Молекулярна биология“ в СУ „Св. Климент Охридски”.
2002 – 2004 – Магистърска програма „Вирусология“ в СУ „Св. Климент Охридски
2012 – Докторска степен по професионално направление 6.2. Растителна защита (Специалност Фитопатология – Растителна вирусология),
Тема на дисертационен труд: „Картофен вирус y (Potato virus Y - PVY) по културни видове от сем. Solanaceae“ в Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, Селскостопанска Академия
2016 - Докторска степен по професионално направление 4.3. Биологични науки (Специалност Вирусология), Тема на дисертационен труд: „Ефект на малки интерфериращи РНКи (siRNAs) върху репликацията на ентеровирусите“ в Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ към БАН

ПРОФЕСИЯ:
2022 - досега - Доцент в Нов Български Университет, Директор на Програмен съвет по биологични науки в НБУ
2017 – 2022 - Доцент в Нов Български Университет, Програмен консултант в направление 4.3. биологични науки в НБУ
2016 – 2017 – Доцент в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, Направление Защита на растенията, Отдел: Фитопатология, Селскостопанска Академия
2012 - 2016 - Главен асистент в ИПАЗР „Н. Пушкаров”, Направление Защита на растенията, Отдел: Фитопатология, Селскостопанска Академия
2011 – 2012 - Главен асистент в Институт за защита на растенията, Секция „Вирусология”
2007 - 2011 - Научен сътрудник II ст. в Институт за защита на растенията, Секция „Вирусология”, Селскостопанска Академия
2005 - 2007 - Научен сътрудник III ст. в Институт за защита на растенията, Секция „Вирусология”, Селскостопанска Академия
2003 – 2010 - Молекулярен биолог в Институт по Микробиология „Стефан Ангелов”- БАН, Секция „Вирусология”, ателие на Институт „Пастьор”, антивирусни вещества, психотропни вещества

ПРЕПОДАВАНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ В НБУ:
Вирусология, Клетъчна биология, Молекулярна биология, Природни органични вещества, Психотропни вещества, ДНК технологии, Еволюция на живота на земята, Фитопатология, физиология на растенията, Анатомия и морфология на растенията, Биоземеделие, Екология и Генно инженерство и ГМО, Геномика, протеомика и метаболомика

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
1. Member of Section Microbiology, Union of Scientists in Bulgaria (Member from 2006, From 2019 member of the Board of BgSM )
2. Member of The American Phytopathological Society, ID 223821 from 2016
3. Member of International Society of horticultural science, plant protection (ISHS) from 2006

УЧАСТИЯ В НАУЧНИ МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ
Брой научни проекти: 21
Международни: 3 (към 6th FP на EC)
Двустранни: 3 (Bulgaria-India; Bulgaria- Vietnam; Bulgaria-Ukraine )
Национални: 8 (към ФНИ)
Локални : 5 (към ССА)
COST Actions 2 към ЕК (към 7th FP of EC)
Координатор на проекти: национални: 2 (към ФНИ, МОН)

ИЗДАДЕНИ КНИГИ:
1. Gaur, R.K., Petrov, N.M., Patil, B.L., Stoyanova, M.I. 2016. Plant Viruses: Evolution and Management. Springer, ISBN 978-981-10-1406-2, 312 p.,book
2. Petrov, N.M 2016. Chapter 2 “Transmission and movement of plant viruses” In Plant Viruses: Evolution and Management. Springer, ISBN 978-981-10-1406-2, chapter
3. Petrov N., Stoyanova M., Gaur R.; 2018. Chapter 3 “Characterization and Control of Potato Virus Y in Crops” In Plant Viruses Diversity, Interaction and Management. CRC Press Taylor & Francis Group, ISBN 13: 978-1-138-06151-4
4. Petrov, N., Stoyanova, M. and R. K. Gaur 2019. Chapter 23 “ Post-transcriptional Gene Silencing as a Tool for Controlling Viruses in Plants” In Plant Biotechnology: Progress in Genomic Era. Springer Nature Singapore Pte Ltd., ISBN 978-981-13-8498-1
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА:
• Molecular methods for identification of viruses. University of Hamburg, Germany, 2006
• Double-stranded RNA production for plant biotechnology. Helsinki, Finland, 2009
• Amplification of whole bacterial genomic DNA. FERA, Sand Hutton, UK, 2009.
• Real-Time PCR, PPI-FERA, UK, 2009
• Storage and maintenance of reference material from bacteria and viruses, NBIMCC, Sofia, 2010
• Small to large scale vaccination of plants - A hands on training on the vaccine delivery technology, Tel Aviv, Israel, 2010
• EMBO world lecture course. Virus-Host: partners in pathogenicity. San Jose, Costa Rica, 2010.
• School on bioinformatical analyses of phytoplasma sequences, Vilnius, Lithuania, 2011


Публикации:

ИЗДАДЕНИ КНИГИ:
1. Gaur, R.K., Petrov, N.M., Patil, B.L., Stoyanova, M.I. 2016. Plant Viruses: Evolution and Management. Springer, ISBN 978-981-10-1406-2, 312 p.,book
2. Petrov, N.M 2016. Chapter 2 “Transmission and movement of plant viruses” In Plant Viruses: Evolution and Management. Springer, ISBN 978-981-10-1406-2, chapter
3. Petrov N., Stoyanova M., Gaur R.; 2018. Chapter 3 “Characterization and Control of Potato Virus Y in Crops” In Plant Viruses Diversity, Interaction and Management. CRC Press Taylor & Francis Group, ISBN 13: 978-1-138-06151-4
4. Petrov, N., Stoyanova, M. and R. K. Gaur 2019. Chapter 23 “ Post-transcriptional Gene Silencing as a Tool for Controlling Viruses in Plants” In Plant Biotechnology: Progress in Genomic Era. Springer Nature Singapore Pte Ltd., ISBN 978-981-13-8498-1